Over Metabolisme - Stofwisseling

Stofwisseling of metabolisme (uit het Grieks: μεταβολισμός metabolismos = verandering of omzetting) is het geheel van biochemische processen dat plaatsvindt in de cellen van organismen. Enzymen spelen bij deze omzettingen een centrale rol.

4Life Metabolite bevat
◙ Transfer Factor ter ondersteuning van het immuun systeem ( colostrum + eigeel )
◙ Selenium ter ondersteuning van de shildklier
◙ Jodium ter ondersteuning van de schildklier
12/22 english text below

Metabolisme: schuldig of onschuldig?

De term 'metabolisme' heeft altijd in de schijnwerpers gestaan. Het is een term die veel vragen oproept, in mysterie gehuld is en veel uitspraken oproept, bijvoorbeeld:

“Mijn metabolisme is veranderd”

"Mijn metabolisme is de schuld"

"Kan ik mijn metabolisme veranderen?"

 


Wat is metabolisme en waarom is het belangrijk om te weten hoe het werkt in ons organisme?

Alle transformaties/veranderingen die voedsel en de samenstellende voedingsstoffen in ons lichaam ondergaan wanneer we eten, wordt metabolisme genoemd .

Dit betekent dat we de stofwisseling kunnen zien als een proces:
► 1e Het voedsel dat we eten wordt omgezet in voedingsstoffen
► 2e De voedingsstoffen worden opgenomen door ons organisme
► 3e Ons organisme verdeelt die voedingsstoffen zodat ze hun belangrijkste functies kunnen uitvoeren .

Een van de belangrijkste taken van voedingsstoffen is het leveren van energie (kilocalorieën) aan ons lichaam, en de manier waarop we die energie gebruiken is van fundamenteel belang als het gaat om het behouden van het juiste gewicht.

Op het eerste gezicht lijkt het eenvoudig:
- Als het lichaam meer energie (kilocalorieen) "eet" dan het verbruikt, dan zal die energie zich ophopen en zult u aankomen .
- Als het lichaam minder energie (kilocalorieën) “eet” dan het verbruikt, moeten we energie uit onze reserves aanspreken en vallen we af
- Als het lichaam dezelfde hoeveelheid energie (kilocalorieën) "eet" als het verbruikt , blijft ons gewicht hetzelfde .

Deze eenvoudige uitgangspunten werken echter niet altijd, aangezien er veel mogelijke tussenkomende factoren zijn: leeftijd, medicatie, absorptieproblemen, hormonale veranderingen, enz.

De schildklier, schildklierhormonen en hun belang bij het regelen van de stofwisseling

Om de stofwisseling te reguleren en te beheersen, is ons lichaam uitgerust met een compleet systeem.

Enerzijds is er een reeks hormonen die door de schildklier en de alvleesklier worden aangemaakt en die onder andere helpen om de snelheid en richting van de stofwisseling te regelen.

De schildklier is de sleutel tot deze regeling. De de schildklier bevindt zich in onze nek en is verantwoordelijk voor de aanmaak van :
schildklierhormonen .

Maar waarom is het zo belangrijk dat onze schildklier goed functioneert?

We moeten in gedachten houden dat als onze schildklier de juiste hoeveelheid hormonen produceert en als deze schildklierhormonen goed werken, het energieverbruik efficiënter zal zijn.

We kunnen dus zien dat de schildklierfunctie direct verband houdt met energieniveaus en gewichtsbeheersing .

Hoe zorg je ervoor dat je stofwisseling goed werkt?

Om de juiste balans tussen energieniveaus en een goed gewicht te behouden, steunen we bij 4Life een gezonde levensstijl die kan worden bereikt door twee belangrijke pijlers te volgen:
► Een uitgebalanceerd dieet: aangepast aan onze kenmerken en activiteit moet laag zijn in vet, suiker en alcohol.
► Lichamelijke activiteit: we moeten elke dag bewegen tijdens onze dagelijkse verplaatsingen, lopen, de fiets gebruiken in plaats van de auto (indien mogelijk), trappen oplopen en sporten die we leuk vinden.

Via voeding en voedingssupplementen kunnen we echter ook extra voedingsstoffen en stoffen geven om de stofwisseling te stimuleren.

Maar wil je graag weten welke voedingsstoffen de schildklier goed laten werken? Maak kennis met selenium en jodium :
Selenium helpt cellen te beschermen tegen oxidatieve schade en draagt ook bij aan een correcte schildklierfunctie.
► Jodium helpt samen met selenium ook bij een normale productie van schildklierhormoon, terwijl jodium ook helpt bij een normaal energiemetabolisme.

Daarom hebben we bij 4Life Transfer Factor Metabolite™ gecreëerd . Naast selenium en jodium bevat het fruitextracten met antioxiderende componenten: druiven, granaatappel, blauwe bosbes, grapefruit, aronia en olijfblad. Om je energie in overvloed te geven!

Maar teamwerk is altijd veel beter, en daarom vult 4Life Energy Go Stix™ Tropical Transfer Factor Metabolite aan voor specifieke situaties waarin u een maximale (fysieke en mentale) vraag kunt ervaren: het bevat specifieke ingrediënten zoals ginseng, guarana, maca , yerba mate, groene thee en rhodiola .

Bovendien bevat 4Life Energy Go Stix Tropical ingrediënten, zoals chroom , die helpen bij het normale metabolisme van macronutriënten en helpen bij het handhaven van een normale bloedsuikerspiegel.

Disclaimer 4Life
Op de website van 4Life wordt uitdrukkelijk aangegeven :
* THE PRODUCTS ARE NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE.
* De 4Life producten zijn niet bedoeld voor diagnose. behandeling, genezing of ter voorkoming van ziekte.

Bestellen Metabolite > klik hier

Bestellen Energy Stix > klik HIER


Original Text 4Life

Metabolism: guilty or innocent ?

The term “metabolism” has always been under the spotlight. It’s a term that’s subjected to many questions, is shrouded in mystery, and provokes many statements, for example:

“My metabolism has changed”

“My metabolism is to blame” 

“Can I change my metabolism?”  

What is metabolism and why is it important to know how it works in our organism?

All the transformations that food and the component nutrients undergo in our body when we eat is called metabolism.

This means we can understand metabolism as a process:
► 1st The food we eat is transformed into nutrients
► 2nd The nutrients are absorbed by our organism
► 3rd Our organism distributes those nutrients so they can carry out their main functions.

One of the most important jobs of nutrients is to provide energy (kilocalories) to our body, and the way we use that energy is fundamental when it comes to maintaining the right weight.

On the surface it looks easy:
- If the body “eats” more energy (kilocalories) than it expends, then that energy will accumulate and you will put on weight.
- If the body “eats” less energy (kilocalories) than it expends, we have to use energy from our reserves and we lose weight.

- If the body “eats” the same amount of energy (kilocalories) as it expends, our weight will stay the same.

However, these simple premises don’t always work, as there are many possible intervening factors: age, medication, problems of absorption, hormonal changes, etc.

The thyroid gland, thyroid hormones and their importance in controlling the metabolism 

To regulate and manage the metabolism, our body is equipped with a complete system in which different, very important factors intervene:

On the one hand, there are a series of hormones made by the thyroid gland and the pancreas which, amongst other things, help to control the rate and direction of metabolism.

The thyroid gland is key to this regulation. This gland is found in our neck and is responsible for producing
thyroid hormones.

But why is it so important for our thyroid to function well ?

We need to bear in mind that if our gland produces the right amount of hormones and if these thyroid hormones work properly, energy use will be more efficient.

We can therefore see that thyroid function is directly related to energy levels and weight control.

How can you ensure your metabolism works properly ? 

To maintain the right balance between energy levels and a good weight, here at 4Life we back a healthy lifestyle that can be achieved by following two important pillars:

  • A balanced diet: adapted to our characteristics and activity is should be low in fat, sugar and alcohol.
  • Physical activity: we need to move every day during our day-to-day journeys, to walk, use a bike instead of the car (whenever possible), to walk up stairs and do some kind of sport that we enjoy.

However, through diet and food supplements, we can also provide extra nutrients and substances to boost the metabolism.

But would you like to know which nutrients make the thyroid work properly? Allow us to introduce you to selenium and iodine.

- Selenium helps protect cells against oxidative damage, as well as contributing to correct thyroid function.
Iodine, together with selenium, also helps with normal thyroid hormone production, while iodine also helps ensure normal energy metabolism.

That’s why at 4Life we have created Transfer Factor Metabolite™. As well as selenium and iodine, it contains fruit extracts with antioxidant components: grapes, pomegranate, bilberry, grapefruit, aronia and olive leaf. To give you energy galore!

But teamwork is always much better, and that’s why 4Life Energy Go Stix™ Tropical complements Transfer Factor Metabolite for specific situations where you may experience maximum (physical and mental) demand: it includes specific ingredients such as ginseng, guarana, maca, yerba mate, green tea and rhodiola.

What’s more, 4Life Energy Go Stix Tropical contains ingredients, such as chromium, that help ensure the normal metabolism of macronutrients and help maintain normal blood sugar levels.

Disclaimer 4Life
* THE PRODUCTS ARE NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE.

Click to order Metabolite

Click to order Energy Stix