Het is belangrijk om je immuun systeem een ""boost"" te geven met . . . . 

4Life is per 1 mei met de verkoop van product packs gestopt . . .
Helaas zijn hierdoor de 4Packs niet meer verkrijgbaar. Bel of email voor een passende aanbieding.

 

Hoe zit het nu eigenlijk ? Transfer Factor & virussen ?

Er is geen echte manier om het belang van het ene lichaams-systeem met het andere te meten of te vergelijken. Ze zijn allemaal absoluut noodzakelijk om u soepel te laten functioneren.

Een auto kan bijvoorbeeld niet rijden zonder zijn motor. Het kan ook niet werken zonder banden of een gastank. Net als de onderdelen van een auto is elk lichaamssysteem aanwezig om een ​​specifiek proces te begeleiden. Wanneer deze processen in volledige harmonie werken, voelt u zich op uw best. Met andere woorden, het geheel is werkelijk groter dan de som der delen.

Laten we echter een beetje dieper gaan. Stel je voor dat één lichaamssysteem heeft bijgedragen aan het vermogen van andere lichaamssystemen om optimaal te functioneren. Zou dat systeem dan als het belangrijkste worden beschouwd? Misschien. Hoewel we die vraag niet empirisch kunnen beantwoorden, weten we wel dat zo'n systeem bestaat. Het wordt het immuunsysteem genoemd en zijn primaire taak is om op je gezondheid te letten.

 

Hoe werkt het immuunsysteem?

Je immuunsysteem is een complex netwerk van cellen die synergetisch werken. Samen communiceren ze essentiële informatie door het hele lichaam naar elkaar. Elke cel is uniek in zijn samenstelling en heeft een andere rol te spelen. Er zijn veel analogieën die kunnen worden gebruikt om te beschrijven hoe het immuunsysteem functioneert: een orkest met instrumenten die samen zingen; een professioneel sportteam met best presterende spelers; een hoogwaardige inlichtingendienst die is ontworpen om uw welzijn te beschermen. Wat de analogie ook is, het einddoel is hetzelfde: je immuunsysteem bestaat om je te helpen de 'goede dingen' te behouden en de 'slechte dingen' te verwijderen - de 'goede' zijn noodzakelijke cellen die de normale lichaamsfunctie bevorderen, en de "Slecht" zijn microben, virussen en andere schadelijke cellen.

 

Als dit allemaal een kolossale taak lijkt, komt dat omdat het dat is. De bewegende delen binnen het immuunsysteem zijn codependent. Als een onderdeel uit balans is, kan de rest uit balans raken, waardoor het lichaam veel stress krijgt. 4Life Transfer Factor® fungeert als een moderator van immuun-celacties - balanceren van processen, versterken van sleutelcellen en het opleiden van het immuunsysteem. Het doet dit door specifieke acties van het immuunsysteem te ondersteunen - acties die 'de drie R's' worden genoemd. *

De drie R's ( engels ) :
recognize   > herkennen
respond     > reageren
remember > onthouden.

Recognize = Herken

Uw mobiele telefoon was niet de eerste met indrukwekkende gezichts-herkennings-technologie. Je immuun-cellen hebben sinds je geboorte iets soortgelijks gebruikt. Nieuwkomers proberen zichzelf constant thuis te maken in je lichaam, en het is de taak van je immuunsysteem om ze te identificeren en ze als vriend of vijand te bestempelen. Sommige zijn goed, zoals gezonde bacteriën en geregenereerde cellen. Anderen, zoals microben of defecte cellen, zijn dat niet. Efficiëntie en doelmatigheid in de herkenningsfase zijn cruciaal. Het systeem moet snel handelen, zodat de reactie effectief is, maar bij een verkeerde identiteit kan het lichaam zichzelf aanvallen of kan een slechte cel infiltreren.

 

4Life Transfer Factor helpt bij het slagen van de responsfase. Met behulp van de scherpe geheugen-database - waarover we later meer zullen praten - helpt 4Life Transfer Factor de herkenning te versnellen en helpt het cellen nauwkeuriger te identificeren wat moet worden bewaard of weggegooid. †

 

Respond = Reageren

Nadat de identificatie is voltooid, roept je lichaam de troepen in. Specifieke immuun-cellen die de taak hebben om uw lichaam te ontdoen van potentiële gezondheids-bedreigingen, worden geactiveerd en ingezet. Wanneer ze in actie zijn, vernietigen deze hulpverleners wat uw lichaam heeft bestempeld als 'vijand', waardoor de 'vrienden' onaangetast blijven. Het is een operatie op hoog niveau met weinig ruimte voor fouten. Het niet beëindigen van een schadelijke indringer kan leiden tot vermenigvuldiging en uiteindelijke overname. Natural Killer (NK) -cellen zijn een immuun-celtype dat doet wat de naam al aangeeft - bedreigingen voor de gezondheid af te weren. Recente onafhankelijke laboratoriumstudies tonen aan dat 4Life Transfer Factor Natural Killer (NK) -celactiviteit ondersteunt in aanwezigheid van een gezondheidsrisico. † *

Naast het vernietigen van indringers, wordt je immuunsysteem belast met het opruimen na de strijd. Opruimen vindt plaats wanneer dode cellen worden opgenomen of opgegeten door andere cellen. Dit proces zorgt voor balans na het gevecht en geeft oude en nieuwe cellen een schone plek om te leven en te bloeien.

Remember = Onthouden

Elke gezondheids-bedreiging die uw lichaam tegenkomt, laat zijn unieke vingerafdruk achter in een uitgebreide database. Deze database bevat belangrijke informatie over indringers uit het verleden, zoals hun identificerende eigenschappen en instructies over hoe ze deze kunnen verslaan als ze de weg terug vinden. Dit immuun-geheugen is belangrijk omdat cellen voortdurend regenereren. Nieuwe immuun-cellen beschikken niet altijd over dezelfde kennis van immuun-cellen die, bij gebrek aan een betere term, 'rond de blokkade zijn geweest'. Toegang tot deze immuun-informatie geeft nieuwe cellen hetzelfde voordeel als bestaande cellen en geeft uw lichaam een ​​betere kans om iets schadelijks af te weren.

 

Bezie een pasgeborene, die niet veel is blootgesteld. Hoe overleven ze met beperkte immuun-informatie? Het antwoord ligt in het immuunsysteem van hun moeder. Moeders geven belangrijke immuun-informatie door aan hun pasgeborenen. Veel van dit immuun-geheugen bij zoogdieren komt van biest, of moeders eerste melk. Bij andere soorten, zoals vogels, komt het van voedingsstoffen in het ei.

 

4Life Transfer Factor verbetert het immuun-geheugen door toegang te geven tot extra immuun-geheugen - met name van kippen en koeien. Zowel kippen als koeien worden regelmatig blootgesteld aan talloze gezondheids-bedreigingen en beschikken over een heroïsch immuunsysteem. 4Life Transfer Factor bevat biest van koeien en eigeel van kippen. Van deze specifieke ingrediënten is aangetoond dat ze, wanneer ze worden geconsumeerd, de antilichamen verhogen, wat op zijn beurt uw lichaam ondersteunt bij het onthouden van potentiële bedreigingen voor de gezondheid. *

 

Hasselquist, D., Nilsson, J.A. (2009). Maternale overdracht van antilichamen bij gewervelde dieren: transgenerationele effecten op de immuniteit van het nageslacht. Filosofische transacties van de Royal Society B: Biological Sciences. 364, 51–60.

Hurley, W.L., & Theil, P.K. (2011). Perspectieven op immunoglobulinen in colostrum en melk. Nutriënten 3 (4), 442-474.

Polanowski, A., Zablocka, A., Sosnowska, A., Janusz, M., & Trziszka, T. (2012). Immunomodulerende activiteit bij kippeneierdooier immunoglobuline Y. Poultry Science 91, 3091-3096.

Schlesinger, J.J., & Covelli, H.D. (1997). Bewijs voor overdracht van lymfocytenreacties op tuberculine door borstvoedingslancet. 2 (8037), 529. Struff, W.G., & Sprotte, G. (2007). Boviene colostrum als biologisch in de klinische geneeskunde: een overzicht. Deel I: Biotechnologische normen, farmacodynamische en farmacokinetische kenmerken en behandelprincipes. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics 45, 193–202.

Vetvicka, V., & Fernandez-Botran, R. (2020). International Clinical Pathology Journal. 8 (1), 1.

Vetvicka, V., & Vetvickoja, J. (2019). Effecten van suppletie van overdrachtsfactoren op immuunreacties bij muizen. Journal of Nutrition and Health Sciences, 6 (3). Vieira-Brock, P., Andersen, A., Vaughan, B., & Vollmer, D. (2019). Methodeontwikkeling voor de analyse van PBMC-gemedieerde moord op K562-cellen door rundercolostrum en verschillende fracties. 4Life Research, UT. Immunology, San Diego, CA. (samenvatting van de conferentie).

* Disclaimer > Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de USA voedsel- en geneesmiddelenadministratie. Deze producten zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van ziekten.

---------------------------------------------------------------------------

Originele engelse tekst van 4Life

There is no real way to measure or compare the importance of one body system against another. All are imperative to keep you operating smoothly. A car, for example, cannot run without its engine. It also cannot run without tires or a gas tank. Like the parts of a car, each body system is in place to guide a specific process. When these processes work in complete harmony, you feel your best. In other words, the whole is truly greater than the sum of its parts.

Let’s go a bit deeper, though. Imagine if one body system contributed to the ability of other body systems to function optimally. Would that system then be considered the most important? Perhaps. Though we can’t answer that question empirically, we do know such a system exists. It’s called the immune system, and its primary job is to look out for your health.

How does the immune system work?

Your immune system is a complex network of cells that perform synergistically. Together, they communicate vital information to one another throughout the body. Each cell is unique in its makeup and has a different role to play. There are many analogies that can be used to describe how the immune system functions: an orchestra with instruments that sing in concert; a professional sports team with top-performing players; a high-level intelligence agency designed to protect your well-being. Whatever the analogy, the end-goal is the same: your immune system exists to help you keep the “good stuff” and get rid of the “bad stuff”—the “good” being necessary cells that promote normal body function, and the “bad” being microbes, viruses, and other harmful cells.

If all of this seems like a colossal task, it’s because it is. The moving parts within the immune system are codependent. If one part is imbalanced, the rest of them can become imbalanced, causing the body a great deal of stress. 4Life Transfer Factor® acts as a moderator of immune cell actions—balancing processes, bolstering key cells, and educating the immune system. It does this by supporting specific immune system actions—actions called “The three Rs.”*

The three Rs: Recognize. Respond. Remember.

Recognize

Your cell phone was not the first to possess impressive facial recognition technology. Your immune cells have employed something similar since you were born. Newcomers are constantly trying to make themselves home in your body, and your immune system’s job is to identify them and label them as friend or foe. Some are good, such as healthy bacteria and regenerated cells. Others, like microbes or defective cells, are not. Efficiency and expediency in the recognition phase are crucial. The system must act quickly so its response will be effective, but a case of mistaken identity can cause the body to attack itself or a bad cell to infiltrate.

4Life Transfer Factor assists in the success of the response phase. Using its keen memory database—something we will talk more about later—4Life Transfer Factor aids in speeding up recognition and helps cells more accurately identify what should be kept or discarded.†

Respond

After identification is complete, your body calls in the troops. Specific immune cells tasked with ridding your body of potential health threats are activated and deployed. When in action, these responders destroy what your body has labeled as “foe,” leaving the “friends” untouched. It’s a high-level operation with little room for error. Failure to terminate a harmful invader can lead to its multiplication and eventual takeover. Natural Killer (NK) cells are an immune cell type that does just as their name implies—kill off health threats. Recent independent laboratory studies show that 4Life Transfer Factor bolsters Natural Killer (NK) cell activity in the presence of a health threat.†*

In addition to destroying invaders, your immune system is charged with post-battle cleanup. Cleanup occurs when dead cells are absorbed or eaten by other cells. This process provides balance after the battle, and gives old and new cells a clean place to live and thrive.

Remember

Every health threat encountered by your body leaves its unique fingerprint in a comprehensive database. This database includes important information on past invaders, like their identifying traits and instructions on how to defeat them should they find their way back. This immune memory is important because cells are constantly regenerating. New immune cells don’t always possess the same knowledge of immune cells who have, for lack of a better term, “been around the block.” Access to this immune information gives new cells the same advantage as existing cells, and gives your body a better chance of warding off something harmful.

Consider a newborn who has not been exposed to much. How do they survive with limited immune information? The answer lies in their mother’s immune system. Mothers pass important immune information to their newborns. Much of this immune memory in mammals comes from colostrum, or mother’s first milk. In other species, such as birds, it comes from nutrients found in the egg.

4Life Transfer Factor enhances immune memory by granting access to additional immune memory—specifically from chickens and cows. Both chickens and cows are exposed to countless health threats on a frequent basis and possess heroic immune systems. 4Life Transfer Factor contains cow colostrum and chicken egg yolks. These specific ingredients, when consumed, have been shown to increase antibodies, which in turn, supports your body in remembering potential health threats.*

Hasselquist, D., Nilsson, J.A. (2009). Maternal transfer of antibodies in vertebrates: Trans-generational effects on offspring immunity. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 364, 51–60.
Hurley, W.L., & Theil, P.K. (2011). Perspectives on Immunoglobulins in Colostrum and Milk. Nutrients 3(4), 442 –474.
Polanowski, A., Zablocka, A., Sosnowska, A., Janusz, M., & Trziszka, T. (2012). Immunomodulatory activity accompanying chicken egg yolk immunoglobulin Y. Poultry Science 91, 3091–3096.
Schlesinger, J.J., & Covelli, H.D. (1997). Evidence for Transmission of Lymphocyte Responses to Tuberculin by Breast-Feeding Lancet. 2(8037), 529. Struff, W.G., & Sprotte, G. (2007). Bovine colostrum as a biologic in clinical medicine: A review. Part I: Biotechnological standards, pharmacodynamic and pharmacokinetic characteristics and principles of treatment. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics 45, 193–202.
Vetvicka, V., & Fernandez-Botran, R. (2020). International Clinical Pathology Journal. 8(1), 1.
Vetvicka, V., & Vetvickoja, J. (2019). Effects of Transfer Factor Supplementation on Immune Reactions in mice. Journal of Nutrition and Health Sciences, 6(3). Vieira-Brock, P., Andersen, A., Vaughan, B., & Vollmer, D. (2019). Method development for the analysis of PBMC-mediated killing of K562 cells by bovine colostrum and various fractions. 4Life Research, UT. Immunology, San Diego, CA. (conference abstract).
*These statements have not been evaluated by the food and drug administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

 

4Life Transfer Factor PLUS - TOPSELLER

Voor thereapeuten en grote families verkrijgbaar in 4-Pack
Transfer Factor Plus gaat een stapje verder met
extra toegevoeging : Cordyvant *)
Transfer Factor PLUS ondersteunt uw weerstand en uw immuun systeem met
UlltraFactor XF + OvoFactor + NanoFactor ( = Tri Factor )

en verhoogt “”natural Killer”” (NK) cellen 

4 stuks - 4Pack : Zie webshop
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Cordyvant is een gepatenteerde mix van ingrediënten van maitake & shii-take paddestoelen,
Cordyceps, IP-6 (inositolhexafosfaat), olijfblad extract, en andere ingrediënten
om het aangeboren immuunsysteem verder op te voeden.

Transfer Factor TriFactor

Ondersteun en verbeter je immuun systeem.
Geen verzendkosten
Korting bij 2 stuks

Transfer Factor Chewable

Kauw/zuig tabletjes - ook voor kinderen
Geen verzendkosten
Korting bij 2 stuks

Transfer Factor PLUS

Transfer Factor Plus gaat een stapje verder.
Geen verzendkosten
Korting bij 2 stuks

PLUS - 4-Pack


Transfer Factor Plus
TOPSELLER

Geen verzendkosten
VEEL VERKOCHT

  • Disclaimer uit de website van 4Life :
    * THE PRODUCTS ARE NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE.
    * De 4Life producten zijn niet bedoeld voor diagnose. behandeling, genezing of ter voorkoming van ziekte.

Spijtig genoeg mogen wij in het kader van de Europese wetgeving i.v.m. gezondheidsclaims niet vermelden aan de consument, waar 4Life producten, Colostrum producten en andere producten etc. op toegepast kunnen worden.
Maar vragen beantwoorden kan wel.